Mijn Superkracht.nl

11
10
2017

Het onderwijs in het regeerakkoord

Na een drukke dag vroeg mijn man, die werkt bij de overheid, me gisteren of ik het regeerakkoord al gelezen had. Uhm, dat akkoord was om 13:00 gepresenteerd, ik was aan het werk en daarna druk met alles wat hoort bij het hebben van een gezin met 2 jonge kinderen. Dus nee, ik had het nog niet gelezen.

Natuurlijk werd ik na zijn vraag wel nieuwsgierig naar de inhoud van het akkoord en dan vooral op het gebied van onderwijs. Dat deel heb ik gisteravond dan ook snel doorgenomen en mijn eerste gedachten heb ik gedeeld in een live uitzending op Facebook. In dit artikel vertel ik je er graag nog meer over.

Oog voor kinderen en hun behoeften

Het belangrijkste dat ik tussen de regels door lees, is vertrouwen in leerkrachten en oog voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Veel kritiek die de afgelopen jaren geuit is, lijkt ook in Den Haag gehoord te zijn en is terug te lezen in het regeerakkoord. Zo staat er expliciet dat er in het leerlingvolgsysteem geen toetsen meer afgenomen worden bij kleuters, het moment van afnemen van de eindtoets wordt opnieuw ter discussie gesteld, evenals het moment waarop kinderen hun eindadvies krijgen, en bij het uitdelen van het predicaat "excellente school" wordt er ook rekening gehouden met het aantal leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Overigens zie ik op meer plekken dat er aandacht is voor de wijze waarop op dit moment passend onderwijs vorm krijgt en hoe dat beter kan. Ouders krijgen een duidelijk rol als gelijkwaardige gesprekspartner voor de school en er komt onafhankelijk toezicht om te zorgen dat de middelen die vrijgemaakt zijn voor het passend onderwijs ook echt in de klas terecht (gaan) komen. Het is de bedoeling dat zo ook het aantal thuiszitters beperkt wordt en elk kind de kans krijgt zich naar zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Vertrouwen in de leerkracht

Op veel plekken klinkt het vertrouwen in de deskundigheid van de leerkrachten door, één van de paragrafen heet zelfs "Een sterke docent", een andere "Ruimte, vertrouwen en verantwoording". Ook in de formulering van het punt over het advies en het moment waarop de eindtoets afgenomen wordt, is duidelijk verwoord dat het oordeel van de leerkracht het zwaarst blijft wegen en dat we mogen vertrouwen op diens "professionele autonomie".

Werkdruk

Uiteraard is er ook het één en ander in het akkoord opgenomen over hoe het nieuwe kabinet hoopt de werkdruk te verlagen voor leerkrachten. Zo zullen er landelijk regels geschrapt gaan worden en krijgt het onderwijs zelf de ruimte om te bekijken wat er gedaan kan worden om de hoeveelheid administratie te verminderen. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt om de klassen te verkleinen en meer ondersteunend personeel aan te nemen.

Halleluja?

Tot zo ver klinkt het allemaal erg positief, maar een kritische noot is zeker ook op zijn plaats. Op dit moment staan alle intenties mooi beschreven in het akkoord, maar het is nog erg vaag en ik ben heel benieuwd hoe dit concreet ingevuld gaat worden. De bedoeling kan heel goed zijn, maar is het ook haalbaar en hoe dan?

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de kinderen die nu thuis zitten weer naar school kunnen? Hoe voorkomen we dat de eindtoets niet een nog belangrijkere stempel gaat drukken op het advies als de uitslag wel weer voor het advies bekend wordt? Hoe controleren we of geld echt in de klas terechtkomt, zonder de administratieve last te vergroten?

Het antwoord op deze vragen is niet snel en makkelijk te geven, maar ik hoop dat de mensen om wie het gaat betrokken worden bij het zoek naar de oplossing. Het zou zo mooi zijn als leerkrachten, ouders en waar mogelijk ook kinderen de kans krijgen om mee te denken over wat zij nodig hebben om de intenties uit het akkoord waar te maken.

En de remedial teacher

En ik hoop ook dat wij, de remedial teachers, hier een rol in mogen spelen. In het akkoord worden we niet genoemd, hoewel we een belangrijke rol zouden kunnen spelen in het verlagen van de werkdruk voor groepsleerkrachten. Naast het feit dat we de leerkracht kunnen ondersteunen door een deel van de begeleiding van leerlingen over te nemen, kunnen we ook delen in de verantwoordelijkheid voor die begeleiding. Zo kunnen de leerkrachten gebruik maken van onze kennis over en ervaring met het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen en kunnen we elkaar versterken.

Laten we er samen voor zorgen dat het vertrouwen in de toekomst, die van ons en die van onze kinderen, terecht is!

 

Door: Annemieke Augusteijn

Annemieke, gediplomeerd leerkracht en Remedial Teacher in 's-Hertogenbosch, is de bedenker van Mijn Superkracht. In de begeleiding van haar leerlingen zet zij ICT in om de kracht van kinderen zichtbaar te maken.
Terug