Mijn Superkracht.nl

20
02
2014

Op elk moment van de dag online begeleiding via Mijn Superkracht

Dit artikel is te lezen in het Tijdschrift voor Remedial Teaching, jaargang 22, 2014, nummer 1. Meer informatie over dit tijdschrift en over de beroepsvereniging die het uitgeeft vindt u op www.lbrt.nl.

Een foto van het artikel zoals het staat in het tijdschrift voor Remedial Teaching

Remedial teachers met een eigen praktijk woekeren vaak met de tijd die ze beschikbaar hebben voor hun leerlingen. Omdat er meestal weinig sessies onder schooltijd ingepland kunnen worden, zijn ze vooral aangewezen op het einde van de middag en het begin van de avond. Ook is het doordat ze gebonden zijn aan één vast tijdstip per week ingewikkeld om aan te sluiten bij de individuele begeleidingsbehoefte van de leerling. Om deze pijnpunten het hoofd te bieden, ontwikkelde Annemieke Augusteijn de online leeromgeving Mijn Superkracht waarmee leerlingen door heel het land online en op elk tijdstip te begeleiden zijn.

 

Tekst: Annemieke Augusteijn

 

Mijn Superkracht is een online leeromgeving die ontworpen is om de communicatie tussen de remedial teacher en de leerling zo makkelijk mogelijk te maken. Concreet betekent dit dat de rt’er binnen een afgeschermd deel van de website haar leerlingen opdrachten kan geven die de leerling vervolgens weer via de site inlevert. Ook is er een berichtendienst ingebouwd en heeft de rt’er de mogelijkheid een dossier van de leerling bij te houden.

De omgeving is in te zetten als aanvulling op mijn begeleidingssessies en om leerlingen volledig online te begeleiden.Bij de ontwikkeling van de online leeromgeving Mijn Superkracht heb ik rekening gehouden met drie overweging.

  1. Begeleiding op maat, door alle mogelijkheden van Mijn Superkracht kan de begeleiding volledig afgestemd worden op de behoeften van de leerling. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook op het gebied van de organisatie. Sessies zijn flexibel wat betreft frequentie, duur en locatie.
  2. Leerling krijgt de regie, doordat hij niet meer afhankelijk is van de fysieke aanwezigheid van de rt’er voor instructie. Uiteraard spelen zijn ouders hier ook een rol in, maar zeker de wat oudere leerlingen kunnen heel goed zelf bepalen wat ze wanneer doen. Door het geven van de opdrachten bepaalt de rt’er de kaders waarbinnen dit kan.
  3. Tijd wordt zo effectief mogelijk besteed doordat de leerling vooraf de basisinstructie krijgt via filmpjes en de rt’er het huiswerk al nagekeken heeft voordat de sessie begint. Op die manier kan de tijd met de leerling besteed worden aan gerichte instructie en begeleide oefening. Daarnaast kan de rt’er zijn eigen tijd ook beter indelen.

In de online omgeving zitten geen standaardopdrachten of oefenmateriaal. Elke leerling is immers uniek en vraagt om een specifieke aanpak. De remedial teacher stelt haar eigen programma op voor elke leerling die zich aanmeldt en bepaalt welke materialen zij daarbij inzet.

YouTube-kanaal

Ondersteunend aan de online leeromgeving heeft Mijn Superkracht een eigen YouTube-kanaal. Dit kanaal wordt gebruikt om algemene instructiefilmpjes te plaatsen, maar ook om persoonlijke filmpjes met feedback naar leerlingen te sturen.

Er zijn ongeveer 150 filmpjes opgenomen met instructie op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen. Deze films geven uitleg over de meest gebruikte strategieën en zijn zo geformuleerd dat ze bij de meeste methodes te gebruiken zijn.

Deze films zijn openbaar, wat betekent dat iedereen ze kan bekijken en dat alle remedial teachers die werken met Mijn Superkracht er gebruik van kunnen maken. Dit kanaal is te vinden op www.youtube.com/mijnsuperkrachtrt.

Persoonlijke filmpjes

Naast de algemene films, is het ook mogelijk dat de rt’er persoonlijke filmpjes maakt. Daarin geeft zij extra instructie of past zij de instructie aan naar aanleiding van een sessie. In dat laatste geval gebeurt het ook regelmatig dat het filmpje samen met de leerling gemaakt wordt. Ook als de rt’er bij het nakijken van het huiswerk ziet dat er extra instructie nodig is, kan daar een filmpje over gemaakt worden. Deze filmpjes worden wel afgeschermd zodat alleen degenen die de link hebben het kunnen zien. Die link stuurt de rt’er meestal naar de leerling, de ouders en de leerkracht zodat iedereen precies weet wat besproken is.

Skype

Aanvullend aan de online leeromgeving is er de begeleiding via videochat. De rt’er maakt dan gebruik van een webcam of deelt zijn bureaublad. Dan is wat de rt’er doet ook zichtbaar voor de leerling. Ook kan de rt’er digibordsoftware gebruiken om de instructie visueel te ondersteunen. Tot slot krijgen leerlingen concreet materiaal om mee te werken in bruikleen zoals MAB-materiaal, een muntenset en een telraam.

Werkwijze

Het traject begint met een kennismakingsgesprek op locatie of via Skype waarin de mogelijkheden worden geschetst en een eerste inschatting wordt gemaakt van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Aan de hand daarvan wordt een advies gegeven ten aanzien van de geschiktheid van online begeleiding voor deze leerling en de te kiezen vorm.

Criteria hierbij zijn de ernst van de leerproblemen, eventuele bijkomende problematiek en de mogelijkheid van de ouders om de leerling thuis te begeleiden. Zo is bijvoorbeeld voor een leerling die instructie op maat nodig heeft, vanwege ernstige lees- of rekenproblemen, ondersteuning via de webcam noodzakelijk.

En een leerling met problemen in het aanbrengen van structuur waarbij de ouders weinig ondersteuning kunnen bieden, ervaart over het algemeen te weinig sturing vanuit de leeromgeving. In dat geval is extra sturing van de rt’er noodzakelijk. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan dit via de berichtendienst of via Skype. Naast de eerder genoemde criteria speelt de leeftijd van de leerling een rol. De omgeving is zo ontworpen dat kinderen snel begrijpen hoe hij werkt. Maar omdat de opdrachten in geschreven taal worden aangeboden, moeten ze wel eenvoudige zinnen kunnen lezen. Dit zorgt ervoor dat de online begeleiding geschikt is voor kinderen vanaf ongeveer halverwege groep 4.

Hierna vindt een didactisch onderzoek plaats dat afhankelijk van de gekozen begeleidingsvorm persoonlijk of via videochat wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten hiervan kan de begeleidingsvorm nog aangepast worden. Na drie maanden begeleiding vindt de eerste geplande evaluatie plaats en wordt bekeken of de begeleiding het gehoopte effect heeft, maar ook al tijdens het traject heeft de rt’er regelmatig contact met de ouders om te bespreken hoe de begeleiding bevalt.

De meerwaarde en aandachtspunten

Leerlingen hebben het gevoel meer de regie te krijgen over hun eigen leerproces doordat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze de opdrachten maken en inleveren. Bovendien blijkt dat veel leerlingen handiger om gaan met de online leeromgeving dan hun ouders, dus dit geeft ze een extra succeservaring.

Doordat je via de webcam minder non-verbale informatie krijgt, is het in het begin wennen om op die manier instructie te geven. Het stellen van goede vragen is dan extra belangrijk. En bij volledige online begeleiding is, zeker in het begin, meer sturing van de ouders van de leerling en van de rt’er nodig. Doordat er geen vaste begeleidingsmomenten meer zijn, loop je anders het risico dat de voortgang in gevaar komt.

Tot slot is het heel belangrijk om regelmatig te reflecteren op het proces. Je kunt dan snel bijsturen in de wijze van begeleiden en de duur en frequentie van de sessies. En elkaar wellicht even persoonlijk zien. Als daar telkens aandacht voor is, dan heeft deze vorm van begeleiding naar mijn mening bestaansrecht tussen alle andere vormen van remedial teaching.

 

Remedial teachers kunnen zich aansluiten bij Mijn Superkracht. Ze betalen jaarlijks een bijdrage, krijgen een gebruikerscursus en er is een jaarlijkse bijeenkomst. Voor meer informatie, klik hier.

 

Door: Annemieke Augusteijn

Annemieke, gediplomeerd leerkracht en Remedial Teacher in 's-Hertogenbosch, is de bedenker van Mijn Superkracht. In de begeleiding van haar leerlingen zet zij ICT in om de kracht van kinderen zichtbaar te maken.
Terug