Mijn Superkracht.nl

Helma Böing

Praktijk THERMIEK – Helma Böing

Na jarenlang gewerkt te hebben als leerkracht, Intern Begeleider en Remedial Teacher op scholen ben ik in 2005 gestart met een eigen praktijk. Mijn interesse voor het begeleiden van kinderen bij wie de leerontwikkeling niet vanzelf verloopt was en is namelijk groot. Door het volgen van extra opleidingen en cursussen heb ik me verder gespecialiseerd en blijf ik bij op dit vakgebied.

Soms verloopt de leerontwikkeling van een kind niet zoals verwacht. De lees-, spelling- of rekenontwikkeling kan trager verlopen dan gewenst. Ook kan het zijn dat het automatiseren van de leerstof niet goed lukt. Moeite met concentratie of overbeweeglijkheid kunnen een goede werkhouding in de weg staan en soms hebben ouders het gevoel dat ‘er niet uitkomt wat erin zit’.

Bij THERMIEK wordt getracht de begeleiding van uw kind zodanig af te stemmen op zijn of haar (onderwijs)behoeften, dat het ‘thermiek’ - opstijgende lucht - vindt en daardoor zichzelf omhoog kan werken. Begeleiding bij THERMIEK is dan ook altijd maatwerk.

Meestal wordt na aanmelding gestart met een onderzoek gericht op de hulpvraag of -vragen. Het gaat hierbij steeds om één of meer van de volgende leer- en ontwikkelingsgebieden:

  • Technisch lezen en/of begrijpend lezen (niet los van elkaar te zien, altijd in samenhang)
  • Spelling (aanvankelijk, voortgezet en toegepast, werkwoordspelling)
  • Taal (woordenschat, ontleden)
  • Rekenen (aanvankelijk, voortgezet, automatiseren, toepassen)

Bij bovengenoemde vakgebieden gaat het om het in kaart brengen van het niveau van functioneren, mogelijke hiaten in de ontwikkeling, beheersen van deelvaardigheden, achterhalen van gebruikte strategieën en de emotionele beleving van het kind bij de hulpvraag en tijdens het onderzoek. Naar aanleiding hiervan wordt een handelingsplan opgesteld met daarin, behalve de doelen en leerstofomschrijving, ook een overzicht van de onderwijs- en instructiebehoeften van het kind.

Bij THERMIEK wordt gewerkt  met verschillende methodes of methodieken. Door jarenlange ervaring kan een goede inschatting worden gemaakt welke aanpak of combinatie van methodieken positief effect zullen hebben bij uw kind. Voor lezen en spellen kan o.a. gewerkt worden met De Alfabetcode van Erik Moonen (www.alfabetcode.be). Hiermee wordt één omkeerbare code geleerd voor zowel lezen als spellen zonder gebruik te maken van spellingregels, waardoor geen verwarring optreedt.

Voor het automatiseren bij het rekenen en voor het hoofdrekenen wordt de methode 2Hands4Kids Hands-On Rekenen van Wendy Peerlings ingezet (www.2hands4kids.org). Door gebruik te maken van de vingers en manipuleerbaar materiaal maar zonder te tellen, wordt een fase geboden tussen het werken met concreet materiaal en het schematisch werken, waardoor kinderen met rekenproblemen het tellen kunnen loslaten en al handelend wél tot inzicht kunnen komen. Ook worden de gestrucureerde hulpbladen van 'Succes met rekenen!' (www.leerkans.com) ingezet die gebruikt kunnen worden als handige wisbordjes en kinderen met rekenproblemen veel steun geven. Voor het aanleren en automatiseren van de keer- en deeltafels wordt 'de tafelmethode met stoplichtkaartjes' (www.stoplichtkaartjes.nl) gebruikt.

 

Als daartoe aanleiding gezien wordt en de ouders hiervoor openstaan wordt, naast didactisch onderzoek, ook onderzoek gedaan naar mogelijk onderliggende belemmeringen in de ontwikkeling:

  • Visuele vaardigheden en aansluitend visuele training (richten, scherpstellen, oogsamenwerking).
  • Ruimtelijk Inzicht en naar aanleiding daarvan ruimtelijk zicht met aansluitend training, waardoor de performale vaardigheden bevorderd kunnen worden. Zeker wanneer uit psycho-diagnostisch onderzoek gebleken is dat er sprake is van een verbaal-performaalkloof, is dit zinvol.
  • Primaire reflexen, onderzoek naar mogelijk niet geÏntegreerde, primaire reflexen die o.a. doorwerken op (faal)angst, kunnen focussen / concentratie, overbeweeglijkheid, oogsamenwerking, zelfvertrouwen, met aansluitend oefeningen (vnl thuis) om deze reflexen alsnog te integreren, waardoor compensatiegedrag kan afnemen.

Bij een kind met leesproblematiek wordt uiteraard leesonderzoek gedaan, maar wordt ook gecontroleerd of de oogvolgbewegingen wel soepel gaan, of het scherpstellen volgehouden kan worden en of de oogsamenwerking wel in orde is. Zo niet, dan gaan we behalve daadwerkelijk lezen, ook visuele oefeningen doen om hierin verbetering te brengen. Deze oefeningen nemen maar een klein deel van de lestijd in beslag, worden voorgedaan waar de ouders bij zijn en daarna thuis uitgevoerd. Bij ernstige uitval wordt uiteraard doorverwezen.

Ruimtelijk inzicht is een belangrijke voorwaarde bij rekenen en begrijpend lezen. Bij kinderen die met deze problematiek worden aangemeld wordt gecontroleerd hoe het ruimtelijk zicht is ontwikkeld. Als het visuele midden is verschoven heeft dit invloed op de visuele informatieverwerking. Ruimtelijk inzicht is direct gerelateerd aan ruimtelijk zicht. D.m.v. visueel-ruimtelijke training kan hierin verbetering worden gebracht. Ook dit gebeurt naast het daadwerkelijk bezig zijn met leerstof en op de boven omschreven manier.

Bij de aanmelding wordt door de ouders een uitgebreide intakelijst ingevuld. De informatie rond de vroege ontwikkeling van kinderen, maar zeker ook rond het welbevinden / werkhouding / concentratie / faalangst / slapen / eten / bedplassen…enz. kunnen vaak gelinkt worden aan een of meerdere niet geïntegreerde reflexpatronen (www.masgutovamethode.nl). Ook hiervoor geldt dat oefeningen, t.b.v. het alsnog integreren, worden voorgedaan tijdens de les en dat ouders hier thuis mee aan de slag kunnen gaan.

Op deze manier kan er aan de totale ontwikkeling van het kind worden gewerkt, mogelijk onderliggende belemmeringen worden verminderd of zelfs opgeheven én wordt het kind ondersteund bij de leerproblematiek. Dit heeft regelmatig zeer positieve gevolgen en leidt vaak tot grote vooruitgang, waarbij eigenlijk voor alle kinderen geldt dat het zelfvertrouwen en welbevinden zichtbaar toeneemt!

 

 

Pratijk naam
THERMIEK
Straat / Nummer
Julianastraat 8
Postcode
1165 GV
Stad
Halfweg