Algemene voorwaarden Mijn Superkracht

Tot stand gekomen op 21 januari 2014, laatste wijziging november 2020. 

Algemene Voorwaarden Mijn Superkracht, gevestigd aan Meester Happensoenlaan 27, 5237 JM, te 's-Hertogenbosch.

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Mijn Superkracht: Mijn Superkracht, gevestigd aan Meester Happensoenlaan 27, 5237 JM, te 's-Hertogenbosch.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Praktijk voor Remedial Teaching voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Mijn Superkracht en de opdrachtgever.

2. WERKINGSSFEER

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Mijn Superkracht en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mijn Superkracht, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Mijn Superkracht en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk metMijn Superkracht zijn overeengekomen.

3. AANBIEDINGEN

Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen zijn gedurende 1 maand geldig. Aanbiedingen vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Mijn Superkracht kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Mijn Superkracht daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mijn Superkracht anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Mijn Superkracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Mijn Superkracht.

5. DUUR OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. WIJZIGING OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Mijn Superkracht de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mijn Superkracht zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Mijn Superkracht de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Mijn Superkracht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Mijn Superkracht proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Mijn Superkracht zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mijn Superkracht kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mijn Superkracht zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

7. UITVOERING OVEREENKOMST

Mijn Superkracht zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Mijn Superkracht heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mijn Superkracht het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Mijn Superkracht niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mijn Superkracht het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Mijn Superkracht.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Mijn Superkracht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Mijn Superkracht heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Derhalve wordt de toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

8. HONORARIUM

Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief 21% BTW.

9. WIJZIGING HONORARIUM

Indien Mijn Superkracht bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Mijn Superkracht gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Mijn Superkracht het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Mijn Superkracht rustende verplichting ingevolge de wet;

- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

- Mijn Superkracht alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Mijn Superkracht zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Mijn Superkracht zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

10. MEERWERK

Mijn Superkracht brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Mijn Superkracht over gaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gesteld.

11. UITVOERINGSTERMIJNEN

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Mijn Superkracht opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Mijn Superkracht gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Mijn Superkracht heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Mijn Superkracht schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Mijn Superkracht alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Mijn Superkracht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Mijn Superkracht binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

12. BETALING

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Mijn Superkracht aangewezen bank- of girorekening. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. De kosten voor de licenties dienen voorafgaand aan de betreffende maand te worden voldaan.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Mijn Superkracht aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

Mijn Superkracht is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te declareren. Declaratie vindt per 1 maand plaats.

Mijn Superkracht en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Mijn Superkracht en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Mijn Superkracht onmiddellijk opeisbaar.

13. INCASSOKOSTEN

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mijn Superkracht recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €40,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

14. OPSCHORTING

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Mijn Superkracht het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Mijn Superkracht bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Mijn Superkracht omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mijn Superkracht kan worden gevergd.

Mijn Superkracht behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

15. ONTBINDING

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Mijn Superkracht bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Mijn Superkracht bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Mijn Superkracht omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mijn Superkracht kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mijn Superkracht kan worden gevergd;

- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

- de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mijn Superkracht op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Mijn Superkracht de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Mijn Superkracht niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Mijn Superkracht geleden schade.

16. OVERMACHT

Een tekortkoming kan niet aan Mijn Superkracht of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mijn Superkracht geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mijn Superkracht niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Mijn Superkracht in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Mijn Superkracht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mijn Superkracht zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Mijn Superkracht als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Mijn Superkracht zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Mijn Superkracht ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mijn Superkracht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

17. AANSPRAKELIJKHEID

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Mijn Superkracht is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Mijn Superkracht.

Mijn Superkracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mijn Superkracht is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mijn Superkracht kenbaar behoorde te zijn.

Mijn Superkracht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Mijn Superkracht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mijn Superkracht beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Mijn Superkracht uitkeert of tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

Mijn Superkracht is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Mijn Superkracht ingeschakelde derden.

18. VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart Mijn Superkracht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Mijn Superkracht uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Mijn Superkracht zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mijn Superkracht en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

19. VERJARINGSTERMIJN

Voor alle vorderingen jegens Mijn Superkracht en de door Mijn Superkracht (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

20. INTELLECTUELE EIGENDOM

Mijn Superkracht behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Mijn Superkracht behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Bij schending van dit beding verbeurt de Opdrachtgever een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 50 per overtreding en tevens € 500 voor elke maand dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door Mijn Superkracht voortduurt. In plaats van deze boete kan Mijn Superkracht ook volledige schadevergoeding vorderen.

21. GEHEIMHOUDING

Zowel Mijn Superkracht als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

22. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mijn Superkracht partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Mijn Superkracht en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Mijn Superkracht.nl
Geïnteresseerd?

Wil je ook gebruik maken van Mijn Superkracht?
Neem vrijblijvend contact op of registreer direct!

Contact Registreer