Na het verwerken van de resultaten

Na het afnemen van de toetsen en het invoeren van de resultaten in het computerprogramma kun je met dit programma verschillende rapporten opstellen. Natuurlijk kun je een leerlingrapport afdrukken, maar ook een groepsrapport en rapporten op schoolniveau.

Groepsrapport

Het groepsrapport is vooral voor de groepsleerkracht en de zorgcoördinator van belang. Hierop is zichtbaar of er op groepsniveau sprake is van opvallende zaken, zoals een hoog of juist lage score op een bepaald gebied. Wanneer dit laatste het geval is kan een nadere analyse van de toets gemaakt worden, zodat de leerkracht kan zien of er een onderdeel is waar veel kinderen in de groep moeite mee hebben. Hier kan dan extra aandacht aan besteed worden, zodat dit geen grotere problemen op gaat leveren in het verdere leerproces. Want u kunt zich voorstellen dat wanneer een groep bijvoorbeeld moeite heeft met de tafels het delen ook problemen gaat geven.

Resultaten van dit toetsmoment

Op schoolniveau kunnen verschillende rapporten afgedrukt worden. 

Het eerste is een rapport van de resultaten bij deze afname. Hierop wordt zichtbaar of de resultaten overeenkomen met wat van de kinderen op school verwacht mag worden. Dit is afhankelijke van de achtergrond van de kinderen op school. Op een school met alleen gemiddelde kinderen mag je verwachten dat 25% van de kinderen een A scoort, 25% een B, 25% een C en de rest D en E. Omdat er maar weinig scholen zijn met alleen maar gemiddelde kinderen, zal dit weinig voorkomen. In de resultaten zal zichtbaar zijn waar de sterke en zwakke punten van de kinderen liggen doordat de percentages anders liggen.  

Omdat dit rapport een momentopname is, zegt het vooral iets over het niveau van de kinderen op dat moment en minder over de kwaliteit van het onderwijs op langere termijn. Omdat het voor het opstellen van beleid van belang is om meer te weten over die kwaliteit biedt Cito nog 2 andere rapporten, de zogenaamde trendanalyses.

Resultaten over een langere periode

Bij een trendanalyse kun je de resultaten van groepen gedurende een aantal jaren zien, waardoor trends zichtbaar worden. 

Bij de eerste trendanalyse zie je de resultaten van een groep kinderen door de jaren heen, de groep wordt als het ware door de school gevolgd. In een grafiek zie je per vakgebied hoe die kinderen als groep gescoord hebben in de afgelopen jaren. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat een groep in groep 3 gemiddeld een B scoort op het gebied van rekenen in groep 3 en 4, een C in groep 5 en weer een B in groep 6. 

De vraag die zorgcoördinator en de schoolleiding zich kunnen stellen is wat er voor zorgt dat de score lager uitvalt in groep 5, maar ook waardoor het in groep 6 weer beter gaat. Hier zijn verschillende antwoorden op mogelijk, bijvoorbeeld een methode die in groep 5 later begint met de tafels waardoor de kinderen de leerstof nog niet aangeboden hebben gekregen die Cito verwacht, een leerkracht die gekozen heeft om meer aandacht te geven aan de basisstof en daardoor langzamer door de methode is gegaan, dit werd in groep 6 weer ingelopen, een onrustig jaar in groep 5, etc. 

Om te zien of het aan die specifieke groep in dat jaar gaat of dat je dit beeld bij meer groepen ziet kun je de andere trendanalyse gebruiken. Die laat namelijk de score zien van verschillende groepen in groep 5 gedurende een aantal jaar. Als hier blijkt dat elke groep in groep 5 minder goed presteert dan je verwacht, is dat resultaat dus niet gebonden aan een groep kinderen of leerkracht, maar aan het leerjaar. Dit is belangrijke informatie wanneer er bijvoorbeeld besloten moet worden over de aanschaf van een nieuwe methode.

Informatie voor de schoolleiding

Wat kan de schoolleiding nu met deze resultaten? 

Zoals ik net al schreef kan de informatie gebruikt worden bij de overwegingen wanneer een nieuwe methode aangeschaft moet worden, maar ook bij het opstellen van beleid kan dit van belang zijn. Scoren de kinderen op een school structureel lager op een bepaald vakgebied, dan kan het ook een goede optie zijn om hier aandacht aan te besteden bij scholing van het team of om van het verbeteren van die resultaten een speerpunt te maken voor het komend schooljaar. En zie je dat kinderen bij een bepaalde leerkracht opvallend goed scoren bij een bepaalde leerkracht, dan is het interessant om te achterhalen hoe dat komt, wat doet die leerkracht waar zijn collega's wat van kunnen leren?

Kortom, de trendanalyses bieden veel verschillende invalshoeken om te kijken naar het onderwijs op een school.